W kwietniu 2013 roku na forum ONZ rządy przyjęły Traktat o Handlu Bronią, który zakazuje państwom transferów broni konwencjonalnej do innych krajów, gdy istnieje ryzyko, że broń ta będzie wykorzystywana do popełnienia lub ułatwienia ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych.

Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 155 państw głosowało za przyjęciem Traktatu zaledwie kilka dni po tym, jak Iran, Korea Północna i Syria – trzy kraje łamiące prawa człowieka i podlegające różnym rodzajom sankcji ONZ – w cyniczny sposób próbowały go zablokować.

Traktat zobowiązuje również wszystkie rządy do oceny ryzyka transferu broni, amunicji lub ich elementów do innego kraju, w którym mogą być one wykorzystane do popełnienia lub ułatwienia poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.

Państwa zgodziły się powstrzymać transfer w przypadku, gdy znaczące ryzyko jest realne i nie może być złagodzone.

Amnesty International odegrała ważną rolę w prowadzonych od wczesnych lat 90.

działaniach społeczeństwa obywatelskiego i laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, by osiągnąć solidne, prawnie wiążące globalne zasady międzynarodowego handlu bronią i powstrzymać transfery broni, które podsycają konflikty i naruszenia.

kancelaria notarialna poznań dobry adwokat katowice www.akademiamaratonu.pl